Monday, October 27, 2014

கிளி( மழலை இலக்கியம்)

பச்சைக் கிளி ஓடிவா
பாடியாடிப் பறந்து வா
இச்சை கொண்டேன் உன்னிடம்
இனிதாய்ப் பேசு என்னிடம்

சிவப்பு மூக்கு காட்டியே
சிந்தை களிக்கச் செய்கிறாய்
பறந்து வரும் அழகினைப்
படம் பிடித்துக் காட்டுவார்

கிளியின் கணிதம் பொய்க்குமா?
கிள்ளை மொழியும் புளிக்குமா?
இனிய தோழி கிளியக்கா
என்றும் நீயே துணை அக்கா

உன்றன் மொழியைக் கேட்கவே
ஓடி நானும் வருகிறேன்
என்னைக் கொஞ்சிக் கூப்பிடு
இன்பம் என்றும் தந்திடு
***********************************

1 comment: